La igualtat d’oportunitats és una part integrant de la nostra identitat.

A NDAVANT tenim desenvolupat un Pla d’Igualtat, pensant en un conjunt ordenat d’objectius, estratègies i accions, liderats per personal tècnic expert en l’àrea d’Igualtat, que a partir d’una diagnosi de situació, recullen el nostre compromís per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre les dones i homes de l´organització i fent partícips als agents socials del sector.

NDAVANT ofereix oportunitats de desenvolupament professional i de promoció, amb independència de les condicions, circumstàncies personals i/o gènere. Procurem la millora de les condicions de feina mitjançant mesures de conciliació de la vida personal i familiar, afavorint una cultura corporativa orientada a la igualtat i la prevenció de qualsevol conducta discriminatòria, a la que hi apliquem tolerància zero.

EXISTÈNCIA DE PROTOCOLS

Disposem d’un protocol d’actuació en cas d’assetjament laboral i d’un protocol d’actuació en casos d’assetjament sexual i per raó de gènere.

Si són del vostre interès, o bé heu de notificar una incidència al Departament d’Igualtat, podeu fer-ho a través de canalprotocol@ndavant.cat , o també podeu accedir via software de gestió d’incidències: EthicsPoint -Plataforma Navex-, mitjançant el codi QR següent.

Codi-QR-per-protocols-igualtat