Una sala blanca, estèril o “clean room” és una àrea habilitada per treballar en condicions d’asèpsia. L’objectiu és mantenir uns nivells mínims de contaminació i d’aquí que tots els paràmetres estiguin controlats: partícules en suspensió, humitat, temperatura, il·luminació, circulació de l’aire, pressió interior de l’aire…

La neteja d’aquests espais queda reservat a professionals que no només observen una metodologia rigorosa en aquesta tasca. També han de complir uns protocols estrictes en la vestimenta, en l’accés al recinte i els recorreguts pels passadissos i sales. Es tracta d’un treball lent, fet a consciència i amb un alt component d’autoexigència.

NDAVANT és una de les escasses empreses del país que ofereix un servei tan estricte i exclusiu, tant en tècniques com en capacitació. És per aquest motiu que prestem el servei integral de neteja, seguretat i serveis auxiliars al Banc de Sang i Teixits de Catalunya.

EL BANC DE SANG I TEIXITS DE CATALUNYA (BST)

El centre no només recull i emmagatzema sang, llet materna, cordó umbilical, medul·la òssia, còrnies i altres teixits, destinats a la distribució per tota la xarxa hospitalària catalana. També treballa en projectes d’investigació i en l’elaboració de medicaments basats en l’enginyeria de teixits i les teràpies cel·lulars.

La seu corporativa, situada al Districte de Sant Martí de Barcelona, consta de laboratoris, oficines, zones d’extracció, zones de processament de sang, cambres de conservació i sales blanques. A més de la seu, el Banc de Sang i Teixits té centres fixos d’activitat a 12 hospitals arreu de Catalunya.

L’espai que conté les sales blanques és el punt crític, pel que fa a l’exigència d’asèpsia. És una zona d’aire controlat, amb una diferència de pressions que fa que en obrir les portes de les sales l’aire surti i no permeti l’entrada d’aire exterior, contaminat amb microorganismes.

  • Banc de Sang i Teixits de Catalunya
  • Servei de neteja i desinfecció de sales blanques
  • Servei de neteja i desinfecció de laboratoris

Consisteix en diverses sales de treball i tres passadissos que conformen un espai estanc, desinfectat i on s’accedeix exclusivament amb vestuari esterilitzat, mitjançant unes cabines d’autoclau.

UNA TIPOLOGIA DE NETEJA ALTAMENT ESPECIALITZADA

Realitzem la neteja de les superfícies amb productes desinfectants i protocols consensuats amb el Banc de Sang i Teixits, que supervisa els serveis. Les tècniques de neteja requereixen d’un temps elevat d’execució ja que totes les superfícies i racons han de quedar desinfectats, sense espais no tractats.

El Banc de Sang i Teixits efectua regularment controls microbiològics per comprovar els nivells d’asèpsia en quant a espores, bacteris i virus.

És destacable la rotació dels productes desinfectants, amb l’objectiu d’evitar que els microorganismes generin resistència. Així, s’utilitzen en rotació esporicides d’alt espectre i bactericides, atacant els microbis des de diferents aspectes. Aquesta forma d’actuar és específica del sector farmacèutic, atenent a la normativa internacional GMP que és seguida pel Banc de Sang i Teixits.

En serveis d’aquesta tipologia, és indispensable la formació del personal, tant en la utilització del vestuari, com en l’esterilització, l’accés i moviment per les instal·lacions, i les tècniques de neteja. És també important la coresponsabilitat dels operaris, atès que no poden realitzar aquest servei si es troben refredats o amb símptomes de malaltia.

Gestionem els serveis de forma que el Banc de Sang i Teixits pugui complir amb els requeriments i nivells acceptats per la normativa GMP. Aportem com a enllaç de caràcter tècnic la figura de responsable de qualitat amb formació de biologia sanitària.

També innovador és la gestió del vestuari laboral del personal del Banc de Sang i Teixits, mitjançant el sistema Polytex, que consta d’una màquina dispensadora de roba de treball neta i una altra per depositar la roba per rentar. L’automatizació del procés, per mitjà de targetes identificatives, i la gestió intel·ligent dels estocs i de l’espai d’emmagatzematge, possibiliten que el vestuari corporatiu estigui disponible en tot moment i ajuda a la reducció de costos i d’eventualitats en la gestió.